Саобраћај
Факултет техничких наука

 

Развој ПТТ система је уско повезан са развојем државе. Може се рећи да ПТТ системи представљају крвоток државе, омогућавајући реализацију своје мисије и визије, што се огледа у стварању друштва благостања. Посебно су од значаја јавни поштански оператори који на првом месту постављају јавни интерес омогућавајући сваком становнику да неограничено користи услуге, што се огледа пре свега у обезбеђивању универзалне поштанске услуге. Значај ПТТ тржишта огледа се у интензивном развоју конкуренције, како у домену поштанских тако и у домену телекомуникационих услуга. Потребе за комуникацијом и преносом пошиљака расту, тако да се може очекивати наставак позитивног тренда раста услуга које спадају у овај сектор.  Нараво, како се наведено тржиште буде развијало, биће све израженија потреба за високо-квалификованим кадровима у области ПТТ саобраћаја.